De BGHM stelt een voorbeeldig gemengd project voor op de site Kwartel in Watermaal-Bosvoorde

Tekst

Op donderdag 17 juni 2021 keurde de Raad van Bestuur van de BGHM met eenparigheid van stemmen een ontwerp van memorandum van overeenstemming goed dat de ontwikkeling van het project Kwartel in Watermaal-Bosvoorde omkadert. Het doel is de bakens te zetten voor de ontwikkeling van ongeveer 70 sociale en middenklassewoningen op de site. Zodoende geeft het ontwerp van memorandum van overeenstemming vorm aan een beslissing die de Brusselse regering in december 2013 heeft genomen in het kader van de Alliantie Wonen. Die beslissing is ook opgenomen in het Gemeentelijk Huisvestingsplan 2014 van de gemeente Watermaal-Bosvoorde.
 

Een voorbeeldig gemengd project

Op het terrein van 3 hectare, dat eigendom is van OVM Le Logis-Floréal, is de VZW La Ferme du Chant des Cailles momenteel actief in het kader van een stadslandbouwproject. Die activiteiten vinden op een groot deel van het terrein plaats krachtens een precaire bezettingsovereenkomst. Het initiatief is gestoeld op een burgerdynamiek die door alle projectpartners wordt erkend.

Het ontwerp van memorandum is het resultaat van enkele maanden constructieve werkzaamheden tussen de BGHM, OVM Le Logis-Floréal en de VZW La Ferme du Chant des Cailles, op initiatief van de staatssecretaris voor Huisvesting. Het is de bedoeling dat er wordt gezorgd voor een voorbeeldig gemengd project dat de activiteiten van de VZW en de biodiversiteit van de site combineert en tegelijkertijd de levenskwaliteit van de toekomstige huurders waarborgt. Het project voorziet in de verwezenlijking van nieuwe gemeenschappelijke ruimten, waardoor de sociale samenhang van de wijk wordt versterkt.
 

Licht woningontwerp met behoud van de op het terrein aanwezige activiteiten

Het ontwerp van memorandum voorziet in de realisatie van duurzame woningen met een licht ontwerp waarvan de grondinname beperkt is tot 3.000 m², ongeveer 10% van de perceeloppervlakte. Zo waarborgt de BGHM dat 100% van de momenteel beteelde oppervlakten behouden blijven op bijna 22.500 m² en dat is ongeveer 75% van het perceel. Het project zal streven naar neutraliteit op het gebied van biodiversiteit door een beroep te doen op de deskundigheid die Leefmilieu Brussel in dat verband heeft ontwikkeld[1].


Een stadslandbouwactiviteit die de sociale samenhang van de wijk versterkt

Om de sociale samenhang in de wijk te versterken, voorziet het ontwerp van memorandum in de ontwikkeling van het huidige stadslandbouwproject, zodat de landbouwproductie prioritair kan worden gericht op projecten voor een sociale kruidenierswinkel, een sociaal restaurant of op openbare scholen en rust- en verzorgingstehuizen. De betrokkenheid van de sociale huurders bij de initiatieven die ter plaatse worden uitgevoerd, zal ook worden versterkt.
 

Overleg en burgerparticipatie zijn het kloppend hart van het project

De BGHM wil dat overleg en burgerparticipatie centraal staan bij de uitvoering van het memorandum en in dat verband kan er gerekend worden op de steun van een multidisciplinair begeleidingsteam van architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten. Zodoende wordt de complementariteit van de infrastructuren en de bundeling ervan voor gemeenschappelijke projecten gewaarborgd.

De BGHM kiest resoluut voor een positieve en constructieve dynamiek en kijkt ernaar uit dat de partners die worden opgeroepen om het memorandum te sluiten, een positief gevolg kunnen geven aan dit gezamenlijke project. Een project dat een antwoord wil bieden op de sociale en milieu-uitdagingen waarmee Brussel en de Brusselaars worden geconfronteerd.

De ondertekening van het memorandum zal leiden tot een huurovereenkomst van onbepaalde duur met de VZW zodat de duurzaamheid van haar activiteiten gewaarborgd js. De boerderij Chant des Cailles zal dus het hele perceel kunnen blijven gebruiken tot op het moment dat met de bouw van de woningen wordt begonnen, waarvan de gevolgen zoveel mogelijk zullen worden beperkt om de continuïteit van de activiteiten te garanderen. Het antwoord van de partners wordt tegen 7 juli 2021 verwacht.

 

[1] https://leefmilieu.brussels/news/gebouwen-en-biodiversiteit-fiches-om-concreet-actie-te-ondernemen-uw-gebouwen?_ga=2.5320116.669080391.1624006808-1278408929.1571844066

Back to top