Opvolging van uw kandidatuur

Nadat u zich heeft ingeschreven voor een woning, zal uw dossier worden opgevolgd en uw voorkeurrechten worden bepaald die een invloed hebben op uw wachttermijn. 

Belangrijkste afbeelding
Illustration pour la page "Suivi de votre candidature"

Vanaf het moment dat uw referentiemaatschappij uw dossier ontvangt, beschikt ze over 50 dagen om te beslissen of uw aanvraag geldig is. Tijdens deze 50 dagen moet u binnen de 15 dagen antwoorden op iedere vraag om bijkomende inlichtingen. Doet u dit niet, dan wordt uw aanvraag geannuleerd. In dat geval wordt u hiervan schriftelijk verwittigd. 

Indien uw dossier wordt aanvaard, stuurt uw referentiemaatschappij u, binnen een termijn van maximum 90 dagen, een ontvangstbewijs toe met alle gegevens over uw kandidatuur. U ontvangt dan een gewestelijk inschrijvingsnummer dat de referentiemaatschappij aan uw gezin heeft toegekend.

Als er geen gevolg werd gegeven aan uw kandidatuur of als u vindt dat uw inschrijving onterecht werd geweigerd, kan u klacht indienen. Daarvoor moet u een aangetekende brief sturen naar de zetel van de betrokken maatschappij of een brief tegen ontvangstbewijs afgeven. Deze procedure wordt bepaald in art. 76 van de Brusselse Huisvestingscode

Voorkeurrechten

De voorkeurrechten bepalen uw plaats op de wachtlijsten van de openbare vastgoedmaatschappijen waarbij u ingeschreven bent.

Als u de meeste voorkeurrechten hebt en dus bovenaan de wachtlijst staat, zal de volgende (aangepaste) sociale woning aan uw gezin worden toegekend.

Op basis van uw situatie kunt u bepaalde voorkeurrechten krijgen.

Absolute voorkeur

Wanneer u als kandidaat-huurder benadeeld wordt, met andere woorden wanneer een andere kandidaat bij een toewijzing onterecht voorrang kreeg op u, geniet u absolute voorkeur bij een volgende toewijzing. Als u benadeeld bent, kan u daarvoor een klacht indienen op basis van het artikel 76 van de Brusselse Huisvestingscode.

5 voorkeurrechten

U krijgt 5 voorkeurrechten als u uw woning moet verlaten omdat die niet langer voldoet aan de normen op het vlak van gezondheid.

Deze beslissing wordt genomen:

2 voorkeurrechten

In de volgende situaties kan u 2 voorkeurrechten krijgen:

 • U moet uw woning verlaten door een opzegging van de huurovereenkomst door de eigenaar en dit vóór de normale vervaldag van de lopende huurovereenkomst.
 • U bent alleenstaand en heeft minstens 1 kind ten laste.
 • Uw gezin telt minstens 1 persoon die erkend is als gehandicapte.
 • Uw kinderen dreigen door de jeugdrechter of door de directeur van Jeugdzorg uit huis geplaatst te worden omwille van de toestand van de woning.
 • U bent slachtoffer van een geval van overmacht of van een natuurlijke of sociale ramp waardoor u onverwacht uw woning verliest.
 • U bent huurder van een OVM in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en er werd u geen andere woning toegewezen binnen 1 jaar na de mutatie-aanvraag.

1 voorkeurrecht

In de volgende gevallen krijgt u 1 voorkeurrecht:

 • Uw gezin telt minstens 2 kinderen ten laste en 1 persoon jonger dan 35 jaar die geen kind ten laste is.
 • Uw gezin verliest binnenkort het recht op huurtoelage (Herhuisvestingstoelage).
 • 1 of meerdere kinderen uit uw gezin van 6 jaar of ouder lijden aan loodvergiftiging.

Bovendien krijgt u 1 voorkeurrecht voor elk gezinslid dat:

 • ouder is dan 60 jaar
 • het statuut heeft van krijgsgevangene of oorlogsinvalide
 • weduwe of weduwnaar is van een persoon met bovenstaand statuut

Bijkomende punten per anciënniteitsjaar

Na 1 wachtjaar ontvangt u 1 voorkeurrecht. Vanaf het tweede jaar ontvangt u 2 bijkomende voorkeurrechten per volledig jaar.

Hoe krijgt u uw voorkeurrechten?

De documenten die u moet indienen om deze voorkeurrechten te krijgen, zijn opgesomd in de tabel bij punt 7 van het inschrijvingsformulier.

Ministerieel besluit 6 : Voorkeurrechten

Opvolging van uw dossier

Op ieder moment kan u OVM’s en gemeenten toevoegen of schrappen uit uw aanvraag, behalve indien er voor u een toewijzingsprocedure voor een woning aan de gang is.

Elke 2 jaar (even jaren) wordt uw kandidatuur hernieuwd. U moet de instructies van uw referentiemaatschappij opvolgen. U krijgt drie maanden de tijd om te antwoorden, erna wordt uw kandidatuur geschrapt. 

Zodra u bent ingeschreven en tot op het moment dat u een woning wordt toegewezen, moet u uw referentiemaatschappij binnen de 2 maanden zelf op de hoogte brengen
indien uw adres wijzigt en indien u personen aan uw kandidatuur wil toevoegen of eruit wil schrappen, door haar hun naam, voornaam en rijksregisternummer mee te delen.

Indien u dit vergeet te doen, of als u een onjuiste aangifte indient, wordt uw kandidatuur geschrapt bij alle Brusselse OVM’s waarbij u zich heeft ingeschreven. Bij schrapping moet u 6 maanden wachten vooraleer u opnieuw een aanvraag bij gelijk welke OVM kan indienen.

De wachttijd

Zodra u als kandidaat bent ingeschreven, komt u op de wachtlijst terecht van de OVM’s die u gekozen hebt.

De wachtlijsten zijn zeer lang. De kandidaturen worden gerangschikt volgens een welbepaalde volgorde. Uw plaats in de rangschikking hangt af van twee hoofdelementen:

 1. de voorkeurrechten waarop u recht heeft.
  Maar pas op : voorkeurrechten hebben, betekent niet dat u bovenaan de lijst staat.
 2. de datum van uw inschrijving.

Let wel : deze rangschikking is nooit definitief!

Uw wachttermijn hangt ook af van:

 • de beschikbaarheid van woningen die overeenkomen met uw gezinssamenstelling. Aangezien er minder grote woningen (met meer dan drie slaapkamers) zijn, zijn de wachttijden hiervoor ook langer ;
 • het percentage van de mutaties die voorrang hebben op de kandidaat -huurders ;
 • het aantal huurders dat de OVM opnieuw moet huisvesten omwille van renovatiewerken aan hun woning.

Bijgevolg veranderen de lijsten van de maatschappijen voortdurend.

Back to top