Toelatingsvoorwaarden

Als u zich wil inschrijven voor een sociale woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen om op de wachtlijst te kunnen worden gezet. Hieronder vindt u een overzicht. 

Belangrijkste afbeelding
Illustration pour la page "Conditions d'admission"

Om u te kunnen inschrijven op de wachtlijst voor een sociale woning, moet u aan vijf voorwaardes voldoen: 

 1. Eigendomsvoorwaarde
 2. Inkomensvoorwaarde
 3. Verblijfsvoorwaarde
 4. Afwezigheid van geschillen
 5. Een inschrijving per gezin

1. Eigendomsvoorwaarde

Om een aanvraag voor een sociale woning in te dienen, mag u of geen enkel lid van uw gezin eigenaar zijn van een onroerend goed (volledige eigendom, vruchtgebruik of erfpacht), behalve in uitzonderlijke gevallen waarvoor de OVM toelating geeft.

Als u een onjuiste aangifte doet, zal uw aanvraag worden geschrapt (geannuleerd). Als de fraude wordt ontdekt nadat een woning werd toegewezen, kan het huurcontract worden verbroken met een opzeg van 6 maanden.


2. Inkomensvoorwaarde

Opdat uw inschrijving voor een sociale woning geldig is, mogen de netto belastbaar gezinsinkomen van uw gezin samengeteld (inkomens van kinderen ten laste tellen niet), lager zijn dan: 

 •    26.400,83 euro, voor een alleenstaande 
 •    29.334,27 euro, voor een gezin dat slechts over één inkomen beschikt
 •    33.524,93 euro, voor een gezin met verschillende inkomens

Deze bedragen worden verhoogd met

 • 2.514,36 € per kind ten laste (een kind ten laste met een handicap = 2 kinderen ten laste)
 • 5.028,72 € per meerderjarige persoon met een handicap

De vermelde bedragen zijn de maximuminkomsten voor een kandidaat-huurdersgezin in 2023. Ze worden jaarlijks geïndexeerd. 

De inkomensvoorwaarde moet niet worden vervuld indien u een aanvraag indient in het jaar dat voorafgaat aan uw pensionering. 

In sommige maatschappijen mogen de inkomsten 4.190,66 € hoger zijn dan de bedragen die hierboven werden vermeld. 

Hoe moeten deze inkomsten worden aangegeven? 

De inkomsten die in rekening worden genomen zijn, in principe, de inkomsten van het referentiejaar. Voor een inschrijving in 2023 zijn dit uw inkomsten van het jaar 2020. 

Met uw aanslagbiljet van het referentiejaar zal u de inkomsten van uw gezin kunnen aangeven. 

Maar als het inkomen van uw gezin op het ogenblik van de aanvraag lager ligt dan die van het referentiejaar, worden uw huidige inkomsten in aanmerking genomen. U kan dus ook uw huidige inkomsten meedelen. 


3. Verblijfsvoorwaarde

Om een aanvraag voor een woning in te dienen, moeten u of ten minste één gezinslid ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van een gemeente in België.

Opgelet: dit mag geen kind ten laste zijn. 

Als u niet aan deze voorwaarde voldoet, kan u uw anciënniteitsrechten opbouwen door een aanvraag in te dienen bij een OVM.

Hiervoor dient één van de 5 volgende situaties op u van toepassing te zijn:

 • in het bezit zijn van een inschrijvingsattest;
 • een bevel gekregen hebben om het grondgebied te verlaten dat niet vervallen of verlengd is;
 • in het bezit zijn van een niet-vervallen aankomstattest (zoals bepaald in bijlage 3 van de wet van 15/12/1980;
 • kunnen bewijzen dat bij de Raad van State een beroep werd ingediend tegen een maatregel tot uitwijzing uit het land, die werd genomen op basis van de wet van 15/12/1980; 
 • in het bezit zijn van een bijzonder verblijfsdocument zoals bedoeld in bijlage 35 van de wet van 15/12/1980.

4. Afwezigheid van geschillen

Indien u vroeger al huurder was bij een OVM en u wil zich opnieuw inschrijven, moet u al uw verplichtingen vervuld hebben: betaling van de huurprijs en de lasten, onderhoud van de ruimtes, enz. 


5. Een inschrijving per gezin

Elk gezin mag slechts in één enkel inschrijvingsdossier in het register van de kandidaat-huurders voorkomen. Het is dus verboden om inschrijvingsdossiers
bij verschillende Brusselse OVM’s in te dienen.

Woningen voor bescheiden en middeninkomens

De toelatingsvoorwaarden voor woningen voor bescheiden en middeninkomens zijn dezelfde als deze voor sociale woningen, behalve wat betreft het inkomen van de kandidaat-huurder. 

Voor een woning voor bescheiden inkomens moeten de netto belastbare inkomsten van het gezin, afhankelijk van de gezinssamenstelling, zich situeren tussen 100 en 150% van het toelatingsplafond dat voor sociale woningen geldt.

Maximum toegelaten inkomen voor een woning voor bescheiden inkomens (in euro) - 2023

Aantal kinderen ten laste Alleenstaande Gezin met een inkomen Gezin met 2 of meer inkomens
0

Minimum 26.400,84
Maximum 39.601,25

Minimum 29.334,28
Maximum 44.001,41

Minimum 33.524,94
Maximum 50.287,40

1 /

Minimum 31.848,64
Maximum 47.772,95

Minimum 36.039,30
Maximum 54.058,94

2 /

Minimum 34.363,00
Maximum 51.544,49

Minimum 38.553,66
Maximum 57.830,48

3 /

Minimum 36.877,36
Maximum 55.316,03

Minimum 41.068,02
Maximum 61.602,02

4 /

Minimum 39.391,72
Maximum 59.087,57

Minimum 43.582,38
Maximum 65.373,56

5 /

Minimum 41.906,08
Maximum 62.859,11

Minimum 46.096,74
Maximum 69.145,10

6 /

Minimum 44.420,44
Maximum 66.630,65

Minimum 48.611,10
Maximum 72.916,64

Opgelet: een kind erkend als gehandicapt = 2 kinderen ten laste.

Voor een woning voor middeninkomens moeten de netto belastbare inkomsten van het gezin, afhankelijk van de gezinssamenstelling, zich situeren tussen 150 en 200% van het toelatingsplafond dat voor sociale woningen geldt.

Maximum toegelaten inkomen voor een woning voor middeninkomens (in euro) - 2023

Aantal kinderen ten laste Alleenstaande

Gezin met een inkomen

Gezin met 2 of meer inkomens
0 Minimum 39.601,26
Maximum 52.801,66
Minimum 44.001,42
Maximum 58.668,54
Minimum 50.287,41
Maximum 67.049,86
1 / Minimum 47.772,96
Maximum 63.697,26
Minimum 54.058,95
Maximum 72.078,58
2 / Minimum 51.544,50
Maximum 68.725,98
Minimum 61.602,03
Maximum 77.107,30
3 / Minimum 55.316,04
Maximum 73.754,70
Minimum 61.602,03
Maximum 82.136,02
4 / Minimum 59.087,58
Maximum 78.783,42
Minimum 65.373,57
Maximum 87.164,74
5 / Minimum 62.859,12
Maximum 83.812,14
Minimum 69.145,11
Maximum 92.193,46
6 / Minimum 66.630,66
Maximum 88.840,86
Minimum 72.916,65
Maximum 97.222,18
Opgelet: een kind erkend als gehandicapt = 2 kinderen ten laste.

Opmerking: Vraag gerust inlichtingen bij de BGHM of bij een OVM als u meerderjarige personen met een erkende handicap ten laste hebt.

 

Back to top