Uw sociale begeleiding

Wanneer u sociale huurder wordt, krijgt u doorheen uw hele traject maatschappelijke begeleiding door verschillende instanties. 

Hier kan u informatie vinden over: 

Belangrijkste afbeelding
Illustration pour la page "Votre accompagnement social"

De Dienst voor Maatschappelijke Begeleiding van Sociale Huurders (DMBSH)

De DMBSH werd in 2001 als vzw opgericht op initiatief van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

Maatschappelijk doel en opdracht

De vereniging heeft als maatschappelijk doel een individuele maatschappelijke begeleiding van de kandidaat-huurders en huurders van de openbare vastgoedmaatschappijen (OVM’s) alsook een collectieve maatschappelijke begeleiding van de huurders te verzekeren.

Om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken detacheert de vereniging momenteel 55 maatschappelijk werkers bij de 16 OVM’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om hun opdracht als sociale verhuurder te steunen en in te spelen op de behoeften van de huurders en kandidaat-huurders inzake sociale begeleiding.

De vereniging heeft onder andere de volgende opdracht (overeenkomstig de tussen de BGHM en de OVM’s gesloten beheersovereenkomst niveau 2):

 • Huurders en kandidaat-huurders met sociale moeilijkheden oriënteren naar instellingen en verenigingen die bevoegd zijn om hun probleem te behandelen;
 • Met elke openbare vastgoedmaatschappij contact opnemen en met zij die het wensen een overeenkomst uitwerken die het mogelijk maakt haar taken te volbrengen en de aanwezigheid van een maatschappelijk werker te waarborgen op de plaats waar deze openbare vastgoedmaatschappijen hun activiteit uitoefenen;
 • Alle mogelijke activiteiten opzetten die verband houden met maatschappelijke begeleiding van de huurders van de openbare vastgoedmaatschappijen, eventueel in het raam van collectieve en gemeenschappelijke activiteitenprogramma’s;
 • Deelnemen aan de denkoefeningen over maatschappelijke begeleiding.

In het kader van het Noodplan voor Huisvesting (2020-2024), heeft de DMBSH een mobiel team voor psychologische begeleiding opgestart om maatschappelijk werkers te ondersteunen die in rechtstreeks contact staan met huurders van de OVM's. Dit team bestaat momenteel uit 2 maatschappelijk werkers die gespecialiseerd zijn in mentale gezondheid. Er wordt ook een functie van psychiater voorzien (1 of 2 dagen per week). 

Statuten

De eerste statuten van de vzw werden op 22 juni 2001 aangenomen en op 29 juni 2005 en 18 maart 2019 gewijzigd. De maatschappelijke zetel bevindt zich in het Huis van het Wonen, Gulden-Vlieslaan 72 te 1060 Brussel (Sint-Gillis).

Financiering en rekeningen van de vzw

De vzw wordt gefinancierd met een dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor 2019 bedraagt de dotatie 3.314.000,00 euro.

Sinds augustus 2017 geniet de vzw een tweede financieringsbron: De Sociale Maribel. Voor 2019 beloopt het in het kader van de Sociale Maribel te ontvangen bedrag 211.000,00 euro.

In het kader van het Noodplan voor Huisvesting (2020-2024) wordt er een jaarlijks bedrag van 164.000€ voorzien voor de financiering van het mobiel team voor mentale gezondheid. 

Voor de controle van de rekeningen duidt de algemene vergadering een commissaris aan.

Instanties en administratief personeel van de vzw

De Algemene vergadering bestaat uit de Minister of leden die de Minister voor Huisvesting vertegenwoordigen en uit leden die respectievelijk worden voorgedragen door de BGHM en door de Federaties van openbare vastgoedmaatschappijen (VSH en FESOCOLAB). De Brusselse Hoofdstedelijke Regering duidt de leden van laatstgenoemde categorieën aan.

De Raad van Bestuur bestaat uit leden die de Minister voor Huisvesting en de BGHM vertegenwoordigen en uit leden die worden voorgedragen door de Federaties van openbare vastgoedmaatschappijen.

De Voorzitter van de vzw wordt gekozen onder de bestuurders die de BGHM vertegenwoordigen. De Ondervoorzitter van de vzw wordt gekozen onder de bestuurders die de Federaties van openbare vastgoedmaatschappijen vertegenwoordigen.

De penningmeester is de Minister voor Huisvesting of zijn/haar vertegenwoordiger. De Voorzitter, de Ondervoorzitter en de penningmeester vormen samen het bureau van de vereniging. Het beheerscomité bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitter, de penningmeester, de directeur en de adjunct-directeur van de vereniging. De vzw wierf vijf personeelsleden aan waarvan één halftijdse betrekking wier opdrachten betrekking hebben op het onthaal, het secretariaat, het personeelsbeheer en de boekhouding van de vzw.

Huurders, kandidaat-huurders en partners die met een maatschappelijk werker van de DMBSH contact willen opnemen, kunnen zich rechtstreeks wenden tot de OVM waarbij deze is gedetacheerd.

Contact

DMBSH vzw
Huis van het Wonen
Gulden-Vlieslaan 72 - 1060 Sint-Gillis

Tel: 02/502.88.15 - Fax: 02/502.39.26

Email: infodirection@sasls.irisnet.be

De Projecten voor Sociale Cohesie

De PSC's zijn bestemd voor de bewoners van de wijken waarin zijn actief zijn. 

De PSC’s zijn het resultaat van een samenwerkingsverband tussen een OVM, een vzw en soms een gemeente. Zij stimuleren de participatieve dynamiek tussen huurders en met de OVM en met de buurtbewoners die dat wensen.

Deze pijler steunt sterk op de actieve participatie van de bewoners, in de mate van het mogelijke in alle fasen van het proces en rekening houdend met de middelen van iedereen.

Het moedigt de oprichting van een netwerk aan tussen de bewoners, de verenigingen, de administratie, de vastgoedmaatschappij, de instellingen en de gemeente.

De sociaal afgevaardigden

Een sociaal afgevaardigde is aangesteld door de BGHM om erop toe te zien dat de 16 Openbare Vastgoedmaatschappijen (OVM’s) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest alle regels naleven die op hen van toepassing zijn.

Elke sociaal afgevaardigde is voor een periode van 3 jaar verantwoordelijk voor de opvolging van één  of meerdere OVM(‘s).
Na die 3 jaar volgt hij een andere groep op.

Wat zijn de opdrachten van de sociaal afgevaardigden?

Die opdrachten worden zeer nauwkeurig omschreven in de Brusselse Huisvestingscode. Wat doet de sociaal afgevaardigde in de praktijk?

Dagelijkse taken:

 • Hij ziet erop toe dat de voorwaarden voor de inschrijving en de toewijzing van de woningen nageleefd worden. Als de OVM de sociaal afgevaardigde een verzoek voorlegt om af te wijken van de regels bij de toewijzing van een woning, onderzoekt hij of het gaat over een dringende en uitzonderlijke situatie. Indien gerechtvaardigd  geeft hij een positief advies.
 • Hij controleert of de regels voor de berekening van de huurprijs en de lasten gerespecteerd worden. Waar nodig gaat hij na of de verzoeken van de OVM voor specifieke sociale verminderingen voor de huurders van de OVM al dan niet worden toegestaan
 • Hij woont alle beheersvergaderingen bij die georganiseerd worden door de OVM’s waarvoor hij verantwoordelijk is.
 • Hij behandelt ook alle klachten die kandidaat‑huurders of huurders in wettelijke vorm indienen.
 • Hij kan de verantwoordelijken van de OVM’s ertoe verplichten alle punten te behandelen die duidelijk ingaan tegen het algemeen belang.
 • Hij adviseert de personeelsleden van de OVM’s en de leidinggevende instanties. Hij beantwoordt elk verzoek om informatie dat hem wordt voorgelegd door het publiek.

Zijn andere taken op middellange termijn:

 • De sociaal afgevaardigde waakt erover dat het beheerscontract dat de OVM’s aan de BGHM bindt, correct wordt nageleefd.
 • Hij gaat ook na of alle administratieve en maatschappelijke beheersvoorschriften van de OVM regelmatig zijn.

Voor elke OVM waarvoor de sociaal afgevaardigde verantwoordelijk is, stelt hij de volgende verslagen op:

 • Een gedetailleerd halfjaarlijks rapport over zijn activiteiten (aantal inschrijvingen, klachten, statistieken, afwijkingen, enz.)
 • Een jaarlijks overzicht van zijn bevindingen wat betreft de al dan niet nageleefde administratieve en maatschappelijke beheersvoorschriften van de sector

Wie zijn de sociaal afgevaardigden?

Hieronder vindt u een lijst met de 12 sociaal afgevaardigden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de OVM’s waarvoor ze verantwoordelijk zijn. U kan hen bereiken via het adres infoDSSA@bghm.brussels. 

OVM Sociaal afgevaardigde
Anderlechtse Haard   A.I. Reinhilde Vanherp
Zuiderhaard
Aan de Rand van het Zoniënwoud
Jeffrey Vanderdonck
Logis-Floréal
LOJEGA
Caroline Gerardi
De Brusselse Woning Marijke Vanderschelden
De Lakense Haard Camille Thoen
Comensia Danielle Joos
LOG'IRIS
De GW van St-Joost-Ten-Node
Carine Vanderpoel
Binhôme Patrick N’Siala Kiese
De Molenbeekse Woningen Nathanaël Broodcoorens
De Schaarbeekse Haard Sébastien De Smet
De Moderne Woning
Everecity
Abdulkadir Kaynak
Alliantie van Brusselse Coöperatieven Julie Kimboko N'Gonda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Back to top