Persoonlijke Levenssfeer

De BGHM gebruikt uw gegevens enkel in het kader van de uitvoering van haar opdrachten die bepaald worden door de Brusselse Huisvestingscode (artikelen 41 en 42 van de Ordonnantie van 17 juli 2003).

Zij stelt alles in het werk met het oog op de naleving van de wetgeving betreffende de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer en van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

Onder « persoonsgegevens » wordt verstaan: « alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (« de betrokkene »); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon » (AVG EU, art. 4).

Verzamelen van persoonsgegevens

Volgende gegevens worden verzameld:

  • Contactformulier: naam en voornaam van de persoon, e-mailadres, eventueel telefoonnummer indien meegedeeld, onderwerp en inhoud van de boodschap, tijdstip (datum en uur), IP-adres en eventueel vermeld postadres.
  • Formulier voor openstaande vacatures bij de BGHM: naam en voornaam van de persoon, e-mailadres, eventueel telefoonnummer indien meegedeeld, onderwerp en inhoud van de boodschap, tijdstip (datum en uur), cv en motivatiebrief.
  • Inschrijving voor een evenement: naam en voornaam van de persoon, e-mailadres en tijdstip (datum en uur).
  • Peiling: inhoud van de boodschap, tijdstip (datum en uur), IP-adres en antwoorden op de peiling.
  • Newsletter: naam en voornaam van de persoon en e-mailadres.

Opslaan van gegevens

Uw gegevens worden opgeslagen voor de duur van de verwerking van de aanvraag of van het dossier door de personeelsleden van de BGHM. Dit geldt niet voor de newsletters, waarbij de gegevens worden bewaard zolang de persoon ingeschreven is om ze te ontvangen.

Door te antwoorden op een contactformulier, een vacature of een peiling en u in te schrijven voor een evenement of de newsletter van de BGHM, verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling.

Doorgifte van uw gegevens

De BGHM zal uw persoonsgegevens niet delen, verkopen, doorgeven of verspreiden. 

Met het oog op de informaticaveiligheid en het onderhoud van de applicaties kunnen deze gegevens toegankelijk zijn voor derden zoals informaticaleveranciers.

Gegevensbeveiliging

De BGHM is wettelijk verantwoordelijk voor het gebruik van de persoonsgegevens van de gebruiker en is verantwoordelijk voor de verwerking ervan.

De web- en mailserver zijn ondergebracht bij Paradigm (Kunstlaan  21, 1000 Brussel), dat de veiligheid bij de verwerking van de gegevens garandeert.

De BGHM heeft alle mogelijke juridische en technische maatregelen genomen om te vermijden dat de gegevens onrechtmatig toegankelijk zijn en worden gebruikt. Zij is dan ook niet verantwoordelijk in geval van identiteitsfraude, gegevensdiefstal of cybercriminaliteit. Wanneer de informaticasystemen worden gehackt, neemt zij onmiddellijk alle mogelijke maatregelen om schade en/of diefstal tot een minimum te beperken.

Rechten van de gebruikers

Indien u toegang wenst te krijgen tot uw persoonsgegevens, wenst te bekomen dat deze indien nodig worden gecorrigeerd of gewist, de verwerking ervan wenst te beperken of te weigeren, uw toestemming wenst in te trekken of de gegevens wenst over te dragen, kan u op elk moment contact met ons opnemen. Gelieve hiervoor een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag, samen met een kopie van uw identiteitskaart, te sturen naar het volgende adres: Persoonlijke levenssfeer, BGHM, Guldenvlieslaan 72, 1060 Sint-Gillis of dpo@bghm.brussels.

Indien u niet tevreden bent over het gevolg dat aan uw aanvraag werd gegeven, kan u klacht indienen bij de in België bevoegde autoriteit.

Back to top