Onze sociaal afgevaardigden

Een sociaal afgevaardigde is aangesteld door de BGHM om erop toe te zien dat de 16 Openbare Vastgoedmaatschappijen (OVM’s) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest alle regels naleven die op hen van toepassing zijn.

Elke sociaal afgevaardigde is voor een periode van 3 jaar verantwoordelijk voor de opvolging van één  of meerdere OVM(‘s).
Na die 3 jaar volgt hij een andere groep op.

Belangrijkste afbeelding
Illustration pour la page "Nos délégués sociaux"

Wat zijn de opdrachten van de sociaal afgevaardigden?

Die opdrachten worden zeer nauwkeurig omschreven in de Brusselse Huisvestingscode. Wat doet de sociaal afgevaardigde in de praktijk?

Dagelijkse taken:

  • Hij ziet erop toe dat de voorwaarden voor de inschrijving en de toewijzing van de woningen nageleefd worden. Als de OVM de sociaal afgevaardigde een verzoek voorlegt om af te wijken van de regels bij de toewijzing van een woning, onderzoekt hij of het gaat over een dringende en uitzonderlijke situatie. Indien gerechtvaardigd  geeft hij een positief advies.
  • Hij controleert of de regels voor de berekening van de huurprijs en de lasten gerespecteerd worden. Waar nodig gaat hij na of de verzoeken van de OVM voor specifieke sociale verminderingen voor de huurders van de OVM al dan niet worden toegestaan
  • Hij woont alle beheersvergaderingen bij die georganiseerd worden door de OVM’s waarvoor hij verantwoordelijk is.
  • Hij behandelt ook alle klachten die kandidaat‑huurders of huurders in wettelijke vorm indienen.
  • Hij kan de verantwoordelijken van de OVM’s ertoe verplichten alle punten te behandelen die duidelijk ingaan tegen het algemeen belang.
  • Hij adviseert de personeelsleden van de OVM’s en de leidinggevende instanties. Hij beantwoordt elk verzoek om informatie dat hem wordt voorgelegd door het publiek.

Zijn andere taken op middellange termijn:

  • De sociaal afgevaardigde waakt erover dat het beheerscontract dat de OVM’s aan de BGHM bindt, correct wordt nageleefd.
  • Hij gaat ook na of alle administratieve en maatschappelijke beheersvoorschriften van de OVM regelmatig zijn.

Voor elke OVM waarvoor de sociaal afgevaardigde verantwoordelijk is, stelt hij de volgende verslagen op:

  • Een gedetailleerd halfjaarlijks rapport over zijn activiteiten (aantal inschrijvingen, klachten, statistieken, afwijkingen, enz.)
  • Een jaarlijks overzicht van zijn bevindingen wat betreft de al dan niet nageleefde administratieve en maatschappelijke beheersvoorschriften van de sector

Wie zijn de sociaal afgevaardigden?

Hieronder vindt u een lijst met de 12 sociaal afgevaardigden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de OVM’s waarvoor ze verantwoordelijk zijn. U kan hen bereiken via het adres infoDSSA@bghm.brussels. 

OVM Sociaal afgevaardigde
Anderlechtse Haard Nathanaël Broodcoorens
Zuiderhaard
Aan de Rand van het Zoniënwoud
Zana Zeka
Logis-Floréal
LOJEGA
Reda Elajmi
De Brusselse Woning Jeffrey Vanderdonck
De Lakense Haard Kimboko N'Gonda
Comensia Caroline Gerardi
LOG'IRIS

De Woningen van Brussel 1210

Sébastien De Smet
Binhôme Isabelle Kaufmann
De Molenbeekse Woningen Abdulkadir Kaynak
De Schaarbeekse Haard Julien Collard
De Moderne Woning
Everecity
Camille Thoen
Alliantie van Brusselse Coöperatieven Marijke Vanderschelden
Back to top