Kwartel: Le Logis-Floréal publiceert een oproep concessieovereenkomst voor diensten

Projectoproep

De openbare vastgoedmaatschappij Le Logis-Floréal publiceerde op 3 juni een oproep tot concessieovereenkomst voor diensten voor de ontwikkeling van een project voor stadslandbouw en sociale samenhang op haar terrein.

Ter herinnering: Le Logis-Floréal heeft besloten het bouwproject van 70 woningen op een deel van haar terrein te activeren door het op een innovatieve manier te laten samengaan met de uitvoering van een stadslandbouwproject. Het is de bedoeling de stad van morgen te creëren en daarbij worden twee essentiële elementen gecombineerd: huisvesting en landbouw. Het project omvat de bouw van 70 sociale en middenklassewoningen, een gemeenschapsvoorziening (type polyvalente zaal) en de integratie van landbouw in een stedelijke omgeving.

De verschillende aspecten, namelijk bouwwerken, stadslandbouw en sociale samenhang van dit gemengde en innoverende project zullen dus nauw en onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Wat het bouwgedeelte betreft, is een overheidsopdracht voor diensten uitgeschreven met het oog op de aanwijzing van een multidisciplinair studiebureau. Het geselecteerde studiebureau staat in voor het ontwerp van het innoverende project dat past in de context van de beschermde Tuinwijk en dat verband houdt met het project voor landbouw en sociale samenhang.

Voor het gedeelte stadslandbouw en sociale samenhang, wenst de aanbesteder nu de ingebruikneming van een deel van het perceel (+/- 22.500 m², d.w.z. 75% van de totale oppervlakte van het perceel) aan te besteden om te voldoen aan de wettelijke verplichting om het recht van ingebruikneming van openbaar eigendom met het oog op de exploitatie van een activiteit aan te besteden, maar ook om de verplichting tot transparantie bij de toekenning van de exploitatie van dit perceel na te komen. Ten slotte zal het ook een gelegenheid zijn om de door de aanbesteder nagestreefde doelstellingen van sociale samenhang zo goed mogelijk te verwezenlijken.

Deze mededinging neemt de vorm aan van een concessieovereenkomst voor diensten.  Hierbij worden de volgende grondbeginselen in acht genomen:

  • Bekendmaking: de onderhavige concessie wordt bekendgemaakt via de applicatie e-Procurement;
  • Transparantie: de toegangsvoorwaarden en de selectie- en gunningscriteria worden in het bijzonder bestek gespecificeerd;
  • Gelijke behandeling: in het bijzonder bestek worden de regels voor de indiening en de analyse van de offertes gespecificeerd om de naleving van het beginsel van gelijke behandeling te waarborgen.

Alle belangstellende ondernemingen worden ertoe verzocht een offerte in te dienen.

Le Logis-Floréal wil met deze oproep tot concessieovereenkomst voor diensten de twee componenten van haar innoverende en voorbeeldige vastgoedproject, namelijk huisvesting en landbouw in een stedelijke omgeving, beter op elkaar afstemmen en ervoor zorgen dat de sociale huurders betrokken worden bij de activiteiten die op haar terrein tot stand zullen komen.

De concessieovereenkomst voor diensten wordt verleend voor een periode van 10 jaar en zal op zijn vroegst op 1 januari 2023 ingaan.

Bijgevolg werd de met de Ferme du Chant des Cailles gesloten precaire bezettingsovereenkomst tegelijk met de bekendmaking van de oproep tot concessieovereenkomst opgezegd. Het staat de Ferme du Chant des Cailles vrij voor deze oproep tot concessieovereenkomst een offerte in te dienen op dezelfde wijze als elke andere onderneming die voor het project belangstelling heeft.

De offertes moeten uiterlijk op 19 augustus 2022 worden ingediend. Op basis van de analyse van de offertes zal de concessie vervolgens kunnen worden gegund aan de onderneming die het best aan de gunningscriteria voldoet.

Zodra de opdrachtnemer is aangewezen, moet deze uiteraard de nodige stedenbouwkundige vergunningen verkrijgen om het door hem voorgestelde project te ontwikkelen. De opdrachtnemer zal ook worden uitgenodigd om deel te nemen aan het ontwikkelingsverloop van het bouwproject.

Back to top