Werkgroep voor huisvesting Oekraïense vluchtelingen in Brussel

Andere
20/06/2022

De oorlog in Oekraïne bracht een ware volksverhuizing op de been, ook naar ons land. Elk gewest kreeg een verdeelsleutel die bepaalt hoeveel vluchtelingen een gewest moet opvangen. Na verschillende besprekingen tussen het federale niveau en de gewesten, kreeg Brussel de opdracht om 20.000 plaatsen te vinden. Pierre Verbeeren werd aangesteld als gewestelijk coördinator. Zeven transversale werkgroepen werden ingericht waaronder een werkgroep wonen en een werkgroep voor gemeenschappelijke verblijfsinfrastructuur.

In de taskforce voor gewestelijke coördinatie en begroting werd Dorien Robben, Adjunct-directrice-generaal van de BGHM, als voorzitster voor de sector huisvesting aangeduid. Samen met deze werkgroep is het haar opdracht om een digitaal platform van de beschikbare plaatsen te ontwikkelen zodat al deze gemonitord kunnen worden. De burger meldt zijn plaatsen aan en de gemeente doet de matching en checkt de kwaliteit. Daarnaast zal de werkgroep ook de nodige tools ontwikkelen ter ondersteuning van gemeenten, OCMW’s en burgers. Webinars zullen worden opgenomen om de burger wegwijs te maken. Op deze manier worden de huisvestingsplaatsen gemonitord op gewestelijk niveau.

Yves Lemmens, Directeur-generaal van de BGHM, is eveneens lid van twee werkgroepen, waaronder de werkgroep collectieve huisvesting. De BGHM neemt hier dus actief aan deel.

De opdracht bestaat erin om samen met Citydev, de MSI, Urban en de BGHM 13.000 plaatsen te creëren in leegstaande kantoren, collectieve infrastructuur, terreinen en bij OVM’s. Het is de bedoeling er modulaire woningen te plaatsen.

Onze site Ariane is een mooi voorbeeld.

De BGHM gaat binnen haar vastgoedbestand op zoek naar kantoorruimte die voor reconversie in aanmerking komt om aan de federale en gewestelijke vraag te voldoen. Deze woningen moeten echter evenwichtig over de verschillende Brusselse gemeenten worden verdeeld.

Ondertussen zoeken de OVM's ook naar oplossingen om vluchtelingen op te vangen. Verscheidene maatschappijen hebben herbestemmingsaanvragen ingediend om zodoende sociale woningen ter beschikking te kunnen stellen. Een eerste cijfer wijst in de richting van een vijftigtal leegstaande woningen die momenteel wachten op renovatie. 

Back to top