Renovaties

De meeste sociale woningen werden gebouwd in de loop van vorige eeuw. Dat betekent dat aan bepaalde sociale woningen belangrijke renovatiewerken moeten gebeuren, niet alleen om niet bouwvallig te zijn, maar ook om te beantwoorden aan de huidige normen en de huurders een modern comfort te kunnen bieden.

Het renovatieprogramma wordt uitgewerkt via vierjaarlijkse investeringsprogramma's. 

Rénovation Cité Modèle

Investeringsstrategie, kwaliteitscontrole en assistentie: de vierjaarlijkse plannen

De BGHM werkt mee aan de voorbereiding en de uitvoering van de vierjaarlijkse renovatieplannen van de OVM’s.

De BGHM analyseert de jaarlijkse strategische investeringsplannen van de sector, vergelijkt ze met de noden en prioriteiten van het technisch kadaster en de OVM’s.

De OVM’s geven de prioriteit van hun behoeften aan, zodat de BGHM een gewestelijk vierjaarlijks investeringsprogramma of aanvullende investeringsprogramma’s kan voorstellen aan de regering.

De OVM’s zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de programma’s. Zij beheren alle stappen van de renovatieprojecten tot het einde van de werken.

De BGHM werkt mee aan de uitvoering van de programma’s en controleert tijdens het proces de technische kwaliteit, de vooruitgang en de juridische geldigheid van de uiteenlopende opdrachten.


Instrumenten in het leven roepen

Tegelijkertijd werkt de Directie Patrimonium voortdurend praktische, technische en juridische instrumenten uit. Hiermee kunnen de OVM’s de technische kwaliteit van hun projecten verbeteren, de uitvoeringstermijnen verkorten en de juridische zekerheid van de opdrachten waarborgen. De Directie zorgt er ook voor dat die instrumenten regelmatig bijgewerkt worden.

De BGHM zorgt ook voor de erg belangrijke energiecertificatie van sociale woningen en staat in voor de opstelling en het beheer van de PLAGE-programma’s van de sector, met de bedoeling om woningen duurzaam te beheren.


Technisch kadaster

Het technisch kadaster is een beheersinstrument voor het patrimonium. Via deze tool kan de staat van alle woningen van de OVM’s worden opgevolgd aan de hand van al hun parameters.

Het technisch kadaster, ook bekend onder de naam Antilope, vloeit voort uit een samenwerkingsverband tussen het Gewest, de BGHM en de OVM’s. Iedere OVM voert haar gegevens in en de BGHM kijkt na of deze correct zijn. 

Dankzij Antilope heeft de BGHM een globale en volledige kijk op de staat van de woningen in de sector. Wanneer de OVM’s hun renovaties programmeren en voorstellen kan de BGHM aan de hand van het kadaster nagaan of die voorstellen relevant zijn ten opzichte van de staat waarin het patrimonium van de OVM zich bevindt.

Back to top