Huurbesluit & Type huurovereenkomsten

Huurbesluit

Het verhuren van sociale woningen in het Brussels Gewest wordt geregeld door het besluit van 26/09/1996 (BS van 14/11/1996). De bepalingen van dit besluit betreffen de kandidaat-huurders en huurders van de openbare vastgoedmaatschappijen. In dit besluit gaat het namelijk om de toelatingsvoorwaarden, de voorkeurrechten, de toewijzing van een woning en de berekening van de huurprijs.

Type-huurcontracten in de sociale huisvestingssector

  • Type-huurcontract van onbepaalde duur - sociale woningen: dit contract is van toepassing op de huurders van wie de overeenkomst in werking trad vóór 1 januari 2013 en die van woning veranderen na 1 januari 2013. Het contract is tevens van toepassing op de huurders die voor het eerst een woning huren vanaf 1 januari 2013, maar die op de datum van inwerkingtreding van het oorspronkelijke huurcontract voor minstens 66% gehandicapt zijn en/of ouder zijn dan 65 jaar (of een lid van het gezin).
  • Type-huurcontract van bepaalde duur - sociale woningen: dit contract is van toepassing op de huurders van wie de overeenkomst in werking treedt na 1 januari 2013, met uitzondering van de huurders van wie de situatie geregeld wordt door het contract van onbepaalde duur, opgenomen als bijlage 3 bij het BBHR van 26 september 1996

Voor de middeninkomens

Voor de bescheiden inkomens

Andere

 

Back to top