Onze opdrachten

De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) voert haar opdracht uit naargelang de prioriteiten en de wendingen bepaald in de Brusselse Huisvestingscode en in de beheersovereenkomst tussen de organisatie en de regering.

De 30 opdrachten voorgeschreven door de Brusselse Huisvestingscode

In de Brusselse Huisvestingscode staan de 30 opdrachten beschreven waarmee de BGHM is belast. We lijsten er enkele voor u op:

  • De sociale huisvesting vooruithelpen en de openbare vastgoedmaatschappijen (OVM) bijstaan bij het beheer. Daarbij voorziet de BGHM de vastgoedmaatschappijen van de nodige financiële middelen voor de verwezenlijking van hun openbaar doel.
  • De OVM erkennen: controle en administratief toezicht uitoefenen op hun activiteiten en hun beheer.
  • Onroerende goederen aankopen, bouwen, inrichten, renoveren, beheren, verkopen... Vervolgens de onroerende goederen verhuren en bezwaren met erfdienstbaarheden en lasten.
  • Binnen de OVM de uitbouw van sociale relaties tussen de huurders en de maatschappij verbeteren.
  • Advies uitbrengen over ieder aspect dat met huisvesting te maken heeft, zowel op eigen initiatief als op verzoek van de regering.
  • Na akkoord van de regering of in haar naam en voor haar rekening overeenkomsten sluiten met derden. Verder ook de uitwerking en de uitvoering van projecten stimuleren, vennoot worden en deelnemen in het kapitaal van maatschappijen om voornoemde taken te verwezenlijken.
  • Onderzoeken voeren die noodzakelijk zijn voor de voortzetting van de opdrachten. Bovendien jaarlijks een activiteitenverslag opstellen voor de regering en het parlement, inclusief een stand van zaken in de sociale huisvesting.