Niveau 2

Op 21 maart 2017 trad de beheersovereenkomst niveau 2 in werking voor een periode van 5 jaar. Dit is het resultaat van onderhandelingen die in 2016 plaatsvonden.

De contacten en de formulering van de verwachtingen van beide partijen leverden de volgende doelstellingen en acties op:

  1. Efficiënt overleg voor gemeenschappelijke projecten ;
  2. Vereenvoudiging van de procedures en werkwijzen voor de BGHM en de OVM’s ;
  3. Expertise van de BGHM om de OVM’s bij te staan in de diverse beheerdomeinen ;
  4. Meer professionalisering om alle gebruikers een kwaliteitsvolle dienstverlening te verzekeren.

De doeltreffende samenwerking, de omschrijving van de taken en de garantie op een efficiënte steun aan de sector zijn de 3 elementen waarmee de OVM’s hun positie bevestigen als stakeholders in het veld. Zij staan immers in voor een deel van de toepassing van het gewestelijk openbaar huisvestingsbeleid.

De acties in de beheersovereenkomst hebben 6 strategische doelstellingen:

  1. De dynamiek voor de productie van nieuwe woningen verbeteren in een perspectief van overlegde transversale integratie ;
  2. De renovatie en het onderhoud van het vastgoedbestand aanmoedigen om de staat, de conformiteit en de energieprestaties van de woningen te optimaliseren, de levenskwaliteit van de bewoners te verbeteren en de leegstand te verminderen ;
  3. Instaan voor een efficiënt huurbeheer volgens de sociaaleconomische specificaties ;
  4. Sociale actiebeleidsvormen uitwerken om de levenskwaliteit van de huurders te verbeteren ;
  5. Een professioneel en efficiënt beheer garanderen ;
  6. Het beheer van de geldstromen op het niveau van de OVM optimaliseren met het oog op evenwicht in de sector.

Download een beheersovereenkomst niveau 2 incl. bijlagen hier onder.

Document(en):