Wie zijn wij ?

De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) is een para-regionale instelling van het type B van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is een regionale instelling belast met sociale huisvesting, die de Openbare Vastgoedmaatschappijen (OVM’s) controleert aan de hand van de Huisvestingscode.


De 5 taken van de BGHM

  1. De OVM’s adviseren, bijstaan en controleren op technisch, sociaal, energetisch en juridisch vlak.
  2. Meewerken aan de ontwikkeling van de sector via de bouw en renovatie van woningen.
  3. Een actief beleid promoten rond sociale cohesie (sociale samenhang).
  4. De financiering van de sector verzekeren.
  5. Studies uitvoeren en publiceren (onder meer in de voorstellingsbrochure) om goede praktijken in de sector te stimuleren.

Daarnaast heeft de BGHM ook een sociale functie. Het is namelijk aan ons om naar de deelnemende partijen te luisteren, met hen te praten en informatie uit te wisselen.

We waken over de politieke beslissingen over de uitvoerbaarheid van de opdrachten in elke fase van de projecten, maar ook over het welzijn en de integratie van de huurders. We streven naar een optimale relatie tussen alle partijen.

De Brusselse Huisvestingscode

De Brussels Huisvestingscode omvat alle wettelijke bepalingen op het vlak van wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Huisvesting is een geregionaliseerde materie. Dat wil zeggen dat elk van de 3 Belgische gewesten een eigen bevoegde instelling heeft op dit vlak.

Die 3 maatschappijen zijn :

Hoe is de BGHM ontstaan?

De BGHM komt voort uit de regionalisering van de Belgische staat. De instelling werd opgericht door het Koninklijk Besluit van 9 augustus 1985 aangaande de toepassing van de wet van 28 december 1984 in verband met de opheffing en herstructurering van sommige instellingen van openbaar nut.

De statuten van de BGHM

De eerste statuten van de BGHM werden door de ministerraad goedgekeurd op voorstel van de Brusselse Executieve. In deze statuten staan de opdrachten die vroeger tot de bevoegdheid behoorden van de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting en het Nationaal Instituut voor de Huisvesting.


De werking van de BGHM

De beslissende instantie bij de BGHM is een Raad van Bestuur van 15 leden, onder leiding van:

  • een voorzitter
  • een ondervoorzitter en afgevaardigd bestuurder

De commissarissen benoemd door de Brusselse regering houden toezicht op de beslissingen van de Raad van Bestuur. Er is zowel een Franstalige als een Nederlandstalige regeringscommissaris.

Dat werd zo bepaald in het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 oktober 2009 en verscheen in het Belgisch Staatsblad op 5 maart 2010. Indien nodig tekenen deze commissarissen beroep aan tegen een beslissing van de Raad van Bestuur van de BGHM.

Een commissaris-revisor, aangesteld door de Algemene Vergadering, houdt op zijn beurt toezicht op de verrichtingen en de rekeningen van de BGHM. Het Rekenhof controleert alle administratieve verrichtingen.

Document(en):