Privé sector

De Publiek-Private Samenwerking (P.P.S.)

Dit is een samenwerkingsverband tussen overheidsinstanties (Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BGHM, gemeente en OVM) en een privépartner (aannemer van bouwwerken of private vastgoedontwikkelaar) om meer sociale woningen en woningen voor middeninkomens op openbare terreinen te bouwen.

Het gaat dan om terreinen die eigendom zijn van een gemeente, een OCMW, de BGHM, de Citydev, een OVM of het Gewest, waarbij de overheid opdrachtgever blijft.

Het openbare opdrachtgeverschap wordt gewaarborgd door:

  • Het terrein dat in overheidshanden blijft

De overheid wordt opnieuw volledige eigenaar na afloop van het aan de privépartner toegekende zakelijke recht.

  • De definitie van het programma door de overheidssector

Het gaat hier om het aantal woningen van het project, de verdeling tussen woningen met 1, 2 of 3 slaapkamers, de sociale woningen en/of woningen voor middeninkomens.

  • Het beheer van de nieuwbouw door een OVM en/of een gemeente

De OVM en/of de gemeente zorgen voor de verhuur van de woningen en de privésector staat in voor het groot onderhoud.

  • Het openbare kwaliteitstoezicht op de correcte verwezenlijking van het programma door de privépartner

De vergoeding van de privépartner is mogelijk afhankelijk van de kwaliteit en de beschikbaarheid van de door hem gebouwde woningen.

Vereisten voor de privé-partner:

  • De privépartner krijgt een opstalrecht van de openbare eigenaar van het terrein. De looptijd van dat opstalrecht moet lang genoeg duren (bijvoorbeeld 27 jaar), zodat de opgebrachte huurprijzen van de woningen de investering terugbetalen, inclusief intresten en winstmarge.
  • De via een overheidsopdracht aangeduide privépartner is gebonden door een gedetailleerd bestek waarin de overheidsinstantie een programma beschrijft: oppervlakte woningen, verdeling van de slaapkamers, milieunormen, energieprestatie van de gebouwen, gewestelijke stedenbouwkundige verordening, warmte-isolatie, naleving van de openbare termijnen voor procedure en uitvoering, …
  • De privépartner ontwerpt, bouwt of laat bouwen (in het geval van een vastgoedontwikkelaar) en financiert het project.

Publiek-Private Partnerschappen (P.P.P.)

De Brusselse context maakt het noodzakelijk om diverse en complementaire oplossingen na te streven voor de bouw van woningen. Een van die oplossingen is de samenwerking met private partners. Naast de ontwikkeling en de productie van 500 woningen brengt de private partner ook de grond in.

De opdrachten voor Publiek-Private Partnerschappen (PPP’s) verlopen in 3 afzonderlijke fasen:

  1. de schiftingsfase voor de selectie van de providers en de analyse van het terrein
  2. de offertefase voor de geselecteerde inschrijvers
  3. de onderhandelingsfase

Voor dit ambitieuze project laat de BGHM zich bijstaan door een multidisciplinair team van experts (Marc Cottyn, advocaat/BDO Corporate Finance/ 2Build Consulting).

Tegelijkertijd komt er ook een samenwerking tussen verschillende openbare stakeholders tot stand. Voor het onderzoek van de stedenbouwkundige voorschriften van de projecten wordt immers een beroep gedaan op Brussel Stedelijke Ontwikkeling. Bovendien zal ook het Gewestelijk Aankoopcomité advies verstrekken over de voorgestelde prijs van de terreinen.