Onze beheersovereenkomsten

De Brusselse Huisvestingscode voorziet bepalingen gekoppeld aan de 2 niveaus van beheersovereenkomsten met de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM).


Beheersovereenkomst niveau 1 (tussen de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de BGHM)

De artikelen 43 t.e.m. 46 van de Brusselse Huisvestingscode bepalen dat de BGHM haar opdracht uitoefent volgens de prioriteiten en richtingen vastgelegd in de beheersovereenkomst met de Brusselse regering. Deze overeenkomst wordt ondertekend door beide partijen en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Ze geldt voor 5 jaar.

Als er geen beheersovereenkomst wordt ondertekend omwille van een tekortkoming van de BGHM, kan de regering gedurende een begrotingsjaar een beheerbeleid en de uitvoeringsmodaliteiten aan de BGHM opleggen.

Via wederzijdse opdrachten en verbintenissen bepaalt de beheersovereenkomst het volgende:

  • de strategische prioriteiten van de BGHM en het Gewest
  • de opdrachten die de Brusselse Huisvestingscode beschrijft (art. 41 en 42: ‘29 opdrachten voor de BGHM’ en art 67: ‘10 opdrachten voor de OVM’s’.
  • de taken van elke partij in de sector
  • de strategische beheercultuur van de overheidsdiensten op lange termijn en per streefdoel

De huidige beheersovereenkomst werd door beide partijen ondertekend op 2 september 2015.


Beheersovereenkomst niveau 2 (tussen de BHGM en een OVM)

De artikelen 47 en 48 van de Brusselse Huisvestingscode bepalen dat de BGHM een beheersovereenkomst met de OVM’s kan sluiten om de streefdoelen en modaliteiten toe te passen zoals vastgelegd in de beheersovereenkomst tussen de BGHM en het Gewest. Een OVM die geen beheersovereenkomst sluit met de BGHM, wordt aan het Reglement onderworpen (art. 48).

Ook een beheersovereenkomst niveau 2 is 5 jaar geldig.

Elk jaar dienen de OVM’s een strategisch plan in voor 5 jaar. Hierin vermelden ze hun strategie en prioriteiten voor 5 hoofdthema’s:

  1. investeringen,
  2. patrimoniumonderhoud,
  3. sociale actie,
  4. bedrijfsbeheer,
  5. huurbeheer.

Als ze dit plan indienen en de resultaten bereiken, kunnen ze recht hebben op stimulansen.

De 19 OVM’s ondertekenden de recentste beheersovereenkomst niveau 2 op 20 maart 2017. De overeenkomst trad op 21 maart 2017 officieel in werking.