Toelatingsvoorwaarden

Mettewie

Wilt u zich kandidaat stellen voor een sociale woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan moet u voldoen aan 5 toelatingsvoorwaarden.

 1. Eigendomsvoorwaarde
 2. Inkomensvoorwaarde
 3. Verblijfsvoorwaarde
 4. Afwezigheid van geschillen
 5. Eén aanvraag per gezinslid

Eigendomsvoorwaarde

Om een aanvraag voor een sociale woning in te dienen, mag geen enkel gezinslid volle eigenaar, erfpachter of vruchtgebruiker zijn van een onroerend goed, tenzij de OVM dit per uitzondering goedkeurt.

Als de kandidaat-huurder een valse verklaring aflegt, zal zijn aanvraag geschrapt worden.


Inkomensvoorwaarde

Als kandidaat-huurder van een sociale woning mag u de volgende limieten voor het netto belastbaar inkomen niet overschrijden:

 • Voor een alleenstaande kandidaat: 23.525,31 €*
 • Voor een gezin van meerdere personen, maar met 1 inkomen: 26.139,25 €*
 • Voor een gezin met 2 of meer inkomens: 29.873,47 €*

Deze inkomensgrenzen houden rekening met de personen die een woning delen, maar niet met de inkomens van kinderen ten laste.

Deze bedragen worden vermeerderd met:

 • 2.240,50 € per kind ten laste.

Een kind met een erkende handicap ten laste telt voor 2 kinderen.

 • 4.481,01 € per meerderjarige persoon met een erkende handicap.

Deze inkomensvoorwaarde geldt niet voor het gezinslid dat zijn aanvraag indient tijdens het jaar dat aan het jaar van zijn pensionering voorafgaat.

Bij sommige OVM’s worden bovenstaande inkomensgrenzen verhoogd met 3.734,22 €*

* de meegedeelde bedragen gelden als de maximale inkomens voor een kandidaat-huurdersgezin in 2021.

Bekijk hier de bedragen die gelden voor andere jaren.

Hoe kunt u uw inkomsten bewijzen?

Om uw inkomen te bewijzen bij uw inschrijving, legt u doorgaans het aanslagbiljet voor van het referentiejaar. Dit betekent dat u voor 2021 het inkomen van 2018 voorlegt.

Maar als het gezinsinkomen op het moment van de aanvraag lager ligt dan tijdens het referentiejaar, wordt er rekening gehouden met het huidige inkomen. Formulier. U mag dus ook uw huidige inkomsten meedelen.


Verblijfsvoorwaarde

Wilt u zich aanmelden voor de wachtlijst van de kandidaat-huurders? Dan moet minstens een van de gezinsleden die geen kind ten laste is, ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Als u niet aan deze voorwaarde voldoet, kan u uw rechten inzake anciënniteit opbouwen door een aanvraag in te dienen bij één of verschillende OVM’s.

In dat geval moet u zich in een van de volgende situaties bevinden:

 • U heeft een attest van immatriculatie.
 • U kreeg het bevel het grondgebied te verlaten. Dit bevel is niet vervallen of verlengd.
 • U heeft een nog steeds geldige aankomstverklaring, zoals bedoeld in bijlage 3 volgens de wet van 15/12/1980.
 • U heeft een bijzonder verblijfsdocument, zoals bedoeld in bijlage 35 volgens de wet van 15/12/1980.
 • U kan het bewijs voorleggen dat bij de Raad van State werd ingesteld tegen een maatregel tot verwijdering van het grondgebied, op grond van de wet van 15/12/1980.

Afwezigheid van geschillen

Als dit niet de eerste keer is dat u kandidaat-huurder bent bij een OVM, verwachten we dat u de vorige keer alle verplichtingen nakwam: u betaalde steeds de huur en de lasten, u gebruikte de woning met respect, enz.


Eén aanvraag per gezinslid

Ieder persoon kan slechts deel uitmaken van 1 kandidaat-huurdersgezin. Het is verboden meerdere inschrijvingsdossiers in te dienen bij de verschillende OVM’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Document(en):