Inschrijving

In dit artikel kan u alle stappen vinden om u in te schrijven voor een sociale woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Lees deze aandachtig om u ervan te verzekeren dat uw inschrijving geldig is​.


Hoe schrijft u zich in bij een Openbare Vastgoedmaatschappij?

U wil een sociale woning aanvragen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarvoor moet u zich eerst inschrijven bij een Openbare Vastgoedmaatschappij (OVM). Maar hoe gaat dat precies in zijn werk?


Hoe schrijft u zich in om een sociale woning aan te vragen?

Met dit formulier schrijft u zich in bij een of meer van de 16 Openbare Vastgoedmaatschappijen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Uw inschrijving is gratis. Uw OVM  zal u dus niet vragen om te betalen voor bijvoorbeeld uw inschrijving, aandelen of voor bepaalde administratiekosten.

Ontdek de animatievideo "Zich inschrijven voor een woning bij een OVM"


Hoe bekomt u het inschrijvingsformulier?

Als kandidaat-huurder vraagt u een origineel exemplaar van het inschrijvingsformulier aan. Dat kunt u krijgen bij de OVM’s of bij de BGHM.


Hoe vult u het inschrijvingsformulier in?

 • Het formulier moet ondertekend worden door de kandidaat-huurder, met andere woorden de persoon die de aanvraag voor sociale huisvesting doet.
 • Het moet ook ondertekend worden door zijn of haar echtgenote of echtgenoot of samenwonende partner en door alle meerderjarige gezinsleden.
 • Het volledig ingevulde en ondertekende formulier moet ingediend worden bij een OVM in ruil voor een ontvangstbewijs, of via aangetekende brief verstuurd worden.

Welke documenten moet u bijvoegen?

Verplicht bij te voegen :

 1.  Voor alle gezinsleden die geen kind ten laste zijn: het aanslagbiljet over de inkomsten van het betrokken jaar. Bijvoorbeeld: van 2018 voor een inschrijving in 2021 of, bij gebrek hieraan, elk ander bewijsstuk van uw huidige inkomsten (de laatste drie loon-, werkloosheids- of OCMW-fiches…) of een verklaring op erewoord getuigend van de afwezigheid van inkomsten.
 2. Als de gezinsinkomens op het ogenblik van de aanvraag lager liggen dan deze waarmee rekening wordt gehouden, wordt er rekening gehouden met uw huidige inkomsten wanneer u deze mededeelt.
 3.  Voor de kinderen ten laste: een attest van de instelling die de kinderbijslagen uitbetaalt waarop naam, voornaam en geboortedatum van de kinderen vermeld staan.
 4. Het bewijs dat ten minste één van de gezinsleden is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister: kopie van de identiteitskaart (recto/verso), verblijfsvergunning, enz.
 5. Een samenstelling van het gezin, uitgereikt door een officiële instelling.
 6. Vergeet niet de bewijzen bij te voegen voor de ingeroepen voorkeurrechten zoals beschreven in punt 7 op het inschrijvingsformulier.

Dit zijn de enige documenten die u als kandidaat-huurder nodig hebt bij het indienen van uw aanvraag.


Naar waar stuurt u het inschrijvingsformulier?

Als het formulier volledig ingevuld en ondertekend is, mag u het indienen bij de OVM van uw keuze tegen ontvangstbewijs of het opsturen via een aangetekende brief. Deze OVM wordt dan uw referentiemaatschappij, maar u kunt ook vragen om u in te schrijven bij andere OVM’s. Die worden dan tweedelijnsmaatschappijen genoemd.

De referentiemaatschappij zal u inschrijven bij de gevraagde tweedelijnsmaatschappijen.


Hoe lang duurt het om uw inschrijving te valideren?

Uw referentiemaatschappij heeft 50 dagen de tijd om uw dossier te controleren en aan de sociaal afgevaardigde te bezorgen. Als er bijkomende informatie nodig is, kan deze termijn verlengd worden tot 65 dagen, omdat u dan 15 dagen krijgt om te reageren op die vraag.

De tweedelijnsmaatschappij – de andere OVM waarbij u zich ook wil inschrijven – heeft een maand de tijd om uw kandidatuur te weigeren.

Van zodra uw dossier behandeld is, ontvangt u een brief en uw registratiefiche. De registratiefiche vermeldt alle informatie over uw inschrijving, evenals de datum waarop uw kandidatuur ingegaan is.

De datum waarop uw kandidatuur ingaat, is de datum van uw inschrijving.


Hoe lang is uw inschrijving geldig?

Van zodra u ingeschreven bent, loopt uw aanvraag. Om de 2 jaar zal uw referentiemaatschappij u vragen om uw kandidatuur schriftelijk te bevestigen. U hebt dan 3 maanden om te antwoorden op deze vraag tot bevestiging en de gevraagde informatie en documenten te bezorgen.

Als u als kandidaat-huurder niet binnen de 3 maanden antwoordt, wordt uw kandidatuur geschrapt bij alle OVM’s die u gekozen had.


Waar geldt uw inschrijving?

U mag een sociale woning aanvragen voor één of meer van de 19 Brusselse gemeenten van uw keuze, zonder limiet. U mag op elk moment uw kandidatuur uitbreiden naar meerdere gemeenten en/of OVM’s om uw kansen op een woning te vergroten. De datum van inwerkingtreding van elke uitbreiding van de keuze van gemeentes en/of van OVM’s is de datum van inwerkingtreding van de oorspronkelijke kandidatuur.

enlightenedPas op! Denk goed na bij welke OVM’s u zich inschrijft: als u bij een van hen een huurcontract tekent, een woning weigert of een voorstel voor een woning niet beantwoordt (behalve in gevallen van overmacht), zal u geschrapt worden bij alle OVM’s waarbij u was ingeschreven.  

Ook kan u steeds het aantal gekozen gemeenten of vastgoedmaatschappijen verminderen. Natuurlijk is dit niet meer mogelijk van zodra de toekenningsprocedure voor een woning werd opgestart.


Wanneer wordt uw kandidatuur geschrapt?

In een aantal gevallen kan uw kandidatuur geschrapt worden:

 • U reageert niet binnen de 3 maanden op de hernieuwing van uw inschrijving.
 • U voldoet als kandidaat-huurder niet langer aan de toelatingsvoorwaarden.
 • U legt een valse verklaring af om van bepaalde voordelen te genieten of om te verbergen dat u niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.
 • U brengt uw referentiemaatschappij niet op de hoogte van een wijziging in uw gezinssamenstelling of adres binnen de 2 maanden nadat de wijziging plaatsvond.

Beslist een OVM om uw kandidatuur te schrappen? Dan meldt deze OVM u dat binnen de 30 werkdagen via een aangetekende brief, met vermelding van de reden en de datum.

De OVM in kwestie kan op elk moment beslissen de schrapping te annuleren, op voorwaarde dat de sociaal afgevaardigde akkoord gaat.

Als uw kandidatuur geschrapt is, kan u zich 6 maanden lang niet opnieuw inschrijven bij de 19 OVM's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

U kan wel altijd een beroep doen op de klachten- en beroepsprocedure.

Document(en):