De VZW « Dienst voor Maatschappelijke Begeleiding van Sociale Huurders » (DMBSH)

De DMBSH werd in 2001 als vzw opgericht op initiatief van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en meer bepaald van de toenmalige Staatssecretaris voor Huisvesting.
 

Maatschappelijk doel en opdracht

De vereniging heeft als maatschappelijk doel een individuele maatschappelijke begeleiding van de kandidaat-huurders en huurders van de openbare vastgoedmaatschappijen (OVM’s) alsook een collectieve maatschappelijke begeleiding van de huurders te verzekeren.

Om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken detacheert de vereniging momenteel 47 maatschappelijk werkers bij de 16 OVM’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om hun opdracht als sociale verhuurder te steunen en in te spelen op de behoeften van de huurders en kandidaat-huurders inzake sociale begeleiding.

De vereniging heeft onder andere de volgende opdracht (overeenkomstig de tussen de BGHM en de OVM’s gesloten beheersovereenkomst niveau 2):

-  huurders en kandidaat-huurders met sociale moeilijkheden oriënteren naar instellingen en verenigingen die bevoegd zijn om hun probleem te behandelen;

-  met elke openbare vastgoedmaatschappij contact opnemen en met zij die het wensen een overeenkomst uitwerken die het mogelijk maakt haar taken te volbrengen en de aanwezigheid van een maatschappelijk werker te waarborgen op de plaats waar deze openbare vastgoedmaatschappijen hun activiteit uitoefenen;

-  alle mogelijke activiteiten opzetten die verband houden met maatschappelijke begeleiding van de huurders van de openbare vastgoedmaatschappijen, eventueel in het raam van collectieve en gemeenschappelijke activiteitenprogramma’s;

-  deelnemen aan de denkoefeningen over maatschappelijke begeleiding.
 

Statuten

De eerste statuten van de vzw werden op 22 juni 2001 aangenomen en op 29 juni 2005 en 18 maart 2019 gewijzigd.
 

Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel bevindt zich in het Huis van het Wonen, Gulden-Vlieslaan 72 te 1060 Brussel (Sint-Gillis).
 

Financiering en rekeningen van de vzw

De vzw wordt gefinancierd met een dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor 2019 bedraagt de dotatie 3.063.000,00 euro.

Sinds augustus 2017 geniet de vzw een tweede financieringsbron: De Sociale Maribel. Voor 2019 beloopt het in het kader van de Sociale Maribel te ontvangen bedrag 143.500,00 euro.

Voor de controle van de rekeningen duidt de algemene vergadering een commissaris aan.
 

Instanties en administratief personeel van de vzw

De Algemene vergadering bestaat uit de Minister of leden die de Minister voor Huisvesting vertegenwoordigen en uit leden die respectievelijk worden voorgedragen door de BGHM en door de Federaties van openbare vastgoedmaatschappijen (VSH en FESOCOLAB). De Brusselse Hoofdstedelijke Regering duidt de leden van laatstgenoemde categorieën aan.

De Raad van Bestuur bestaat uit leden die de Minister voor Huisvesting en de BGHM vertegenwoordigen en uit leden die worden voorgedragen door de Federaties van openbare vastgoedmaatschappijen.

De Voorzitter van de vzw wordt gekozen onder de bestuurders die de BGHM vertegenwoordigen. De Ondervoorzitter van de vzw wordt gekozen onder de bestuurders die de Federaties van openbare vastgoedmaatschappijen vertegenwoordigen.

De penningmeester is de Minister voor Huisvesting of zijn/haar vertegenwoordiger. De Voorzitter, de Ondervoorzitter en de penningmeester vormen samen het bureau van de vereniging. Het beheerscomité bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitter, de penningmeester, de directeur en de adjunct-directeur van de vereniging. De vzw wierf vijf personeelsleden aan waarvan één halftijdse betrekking wier opdrachten betrekking hebben op het onthaal, het secretariaat, het personeelsbeheer en de boekhouding van de vzw.

Huurders, kandidaat-huurders en partners die met een maatschappelijk werker van de DMBSH contact willen opnemen, kunnen zich rechtstreeks wenden tot de OVM waarbij deze is gedetacheerd.
 

Contact

DMBSH vzw
Huis van het Wonen
Gulden-Vlieslaan 72 - 1060 Sint-Gillis

Tel: 02/502.88.15 - Fax: 02/502.39.26

Email: infodirection@sasls.irisnet.be