Appinest.brussels : persoonlijke levenssfeer

De BGHM gebruikt de gegevens van de huurders van sociale woningen enkel in het kader van de uitvoering van haar opdrachten, die bepaald worden in de Brusselse Huisvestingscode (artikelen 41 en 42 van de Ordonnantie van 17 juli 2003).  

Jouw OVM gebruikt je gegevens als huurder enkel in het kader van jullie contractuele relatie zoals bepaald in de huurovereenkomst. 

De BGHM stelt alles in het werk om de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de persoonsgegevens van de Brusselse sociale huurders na te leven.  

Persoonsgegevens 

Onder « persoonsgegevens » wordt verstaan: « alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de « betrokkene »); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van één of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;  » (AVG EU, art. 4). 

Verzamelen van persoonsgegevens 

Volgende gegevens worden verwerkt en verzameld: 

  • Algemene contactgegevens  van de huurders
  • Familiale gegevens van de huurders
  • Officiële identificatiegegevens van de huurders
  • Financiële gegevens over jou als huurder (indien je OVM die module geactiveerd heeft) 
  • Gegevens betreffende aanvragen voor technische interventies (indien je OVM die module geactiveerd heeft) 

Doel van de verwerking en bewaring van de gegevens 

  

Doorgifte van je gegevens 

De BGHM en je OVM zullen de persoonsgegevens die in het kader van het Appinest Google Cloud Platform worden opgeslagen, niet verkopen of verspreiden. 
Google verklaart de persoonsgegevens niet te gebruiken voor andere doeleinden dan wat vereist is voor de dienst. 

Enkel de gegevens die strikt noodzakelijk zijn om de doelstellingen van de verwerking zelf te bereiken, worden gebruikt. 

Enkel de gegevens die nodig zijn voor de berekening van de door de OVM’s te betalen gewestbelasting op onroerende goederen, onroerende voorheffing (OV) genoemd, zullen met de bevoegde overheid (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit) worden gedeeld. 

Met het oog op de informaticaveiligheid en het onderhoud van de applicaties kunnen deze gegevens toegankelijk zijn voor derden zoals informaticaleveranciers. 

Gegevensbeveiliging 

De BGHM heeft alle mogelijke juridische en technische maatregelen genomen om te vermijden dat de gegevens onrechtmatig toegankelijk zijn en worden gebruikt. Zij is dan ook niet verantwoordelijk in geval van identiteitsfraude, gegevensdiefstal of cybercriminaliteit. Wanneer de informaticasystemen worden gehackt, neemt zij onmiddellijk alle mogelijke maatregelen om schade en/of diefstal tot een minimum te beperken. 

Rechten van de gebruikers 

Indien je toegang wenst tot je persoonsgegevens, wenst dat die indien nodig worden gecorrigeerd of gewist, de verwerking ervan wenst te beperken of te weigeren, je toestemming wenst in te trekken of wenst dat je gegevens overdraagbaar zijn, kan je op elk moment contact opnemen met je OVM door een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag naar haar officiële adres te sturen, samen met een kopie van je identiteitskaart.  

Je OVM zal, in voorkomend geval, de gevraagde aanpassingen aanbrengen in haar gegevensbank.  

Indien je de verwerking wenst te wissen, beperken of weigeren, je toestemming wenst in te trekken, wenst dat je gegevens overdraagbaar zijn in de gegevensbank van Appinest, kan je op elk moment contact opnemen met je OVM. Je doet dit door een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag te sturen naar haar officiële adres, samen met een kopie van je identiteitskaart.   Je OVM zal je aanvraag bezorgen aan de BGHM.  

Indien je niet tevreden bent over het gevolg dat aan je aanvraag werd gegeven, kan je een aanvraag indienen bij de DPO vand uw OVM or de DPO van de BGHM en vervolgens een klacht indienen bij de in België bevoegde instantie (externe link).